Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 listopada 2007 r.

20 listopada 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 listopada 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 53 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 142,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,4 mld euro do poziomu 95,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 640,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 0,4 mld euro do poziomu 45,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 23 mld euro do poziomu 447,7 mld euro. W środę, 14 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 160 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 182 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24,3 mld euro do poziomu 215,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.420 −53
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.545 −1.461
2.1 Należności od MFW 9.251 −25
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.294 −1.436
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.165 −189
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.685 −2.044
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.685 −2.044
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 447.883 22.873
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 182.002 21.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.005 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 874 873
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 20.106 2.285
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.050 −1.441
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.110 0
9 Pozostałe aktywa 305.797 3.319
Aktywa razem 1.271.761 23.289
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 640.622 −1.501
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 215.273 24.185
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.070 24.264
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 192 −78
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 170 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 53.351 −64
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.437 −432
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.914 368
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 27.257 460
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 901 719
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.358 −2.437
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.358 −2.437
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 112.468 1.923
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.903 2
Pasywa razem 1.271.761 23.289

Kontakt z mediami