Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 16 ноември 2007 г.

20 ноември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 53 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 16 ноември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. EUR до 142,1 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,4 млрд. EUR до 95,1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. EUR до 640,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 0,4 млрд. EUR до 45,4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 23 млрд. EUR до 447,7 млрд. EUR. На 14 ноември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 160 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 182 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 24,3 млрд. EUR до 215,1 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 420 −53
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 545 −1 461
2.1 Вземания от МВФ 9 251 −25
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 294 −1 436
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 165 −189
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 685 −2 044
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 685 −2 044
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 447 883 22 873
5.1 Основни операции по рефинансиране 182 002 21 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 005 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 874 873
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 20 106 2 285
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 050 −1 441
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 110 0
9 Други активи 305 797 3 319
Общо активи 1 271 761 23 289
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 640 622 −1 501
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 215 273 24 185
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 070 24 264
2.2 Депозитно улеснение 192 −78
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 170 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 53 351 −64
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 437 −432
5.2 Други задължения 7 914 368
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 27 257 460
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 901 719
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 358 −2 437
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 358 −2 437
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 112 468 1 923
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 903 2
Общо пасиви 1 271 761 23 289

Данни за контакт за медиите