Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. březnu 2007

13. března 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. března 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 9 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 145,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 86,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 609,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 5,4 mld. EUR na 43,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 9 mld. EUR na 419,5 mld. EUR. Ve středu 7. března 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 289 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 280 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala obdobně jako během předchozího týdne prakticky nevyužita, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 441 −9
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 625 −869
2.1 Pohledávky za MMF 9 982 −22
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 643 −847
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 140 −22
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 484 −129
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 484 −129
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 420 001 −9 007
5.1 Hlavní refinanční operace 280 001 −8 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 140 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 619 797
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 86 790 291
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 317 0
9 Ostatní aktiva 224 409 545
Aktiva celkem 1 139 826 −8 403
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 609 778 1 301
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 179 155 −3 977
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 178 648 −3 965
2.2 Vkladová facilita 74 39
2.3 Termínované vklady 433 −51
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 109 −25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 52 323 −5 331
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 43 789 −5 424
5.2 Ostatní závazky 8 534 93
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 390 294
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 164 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 927 −969
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 927 −969
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 72 152 301
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 227 2
Pasiva celkem 1 139 826 −8 403

Kontakty pro média