Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. kovo 9 d.

2007 m. kovo 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. kovo 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 9 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 86,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 609,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 43,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9 mlrd. eurų – iki 419,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. kovo 7 d., baigėsi 289 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 280 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 178,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 441 −9
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 625 −869
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 982 −22
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 643 −847
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 140 −22
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 484 −129
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 484 −129
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 420 001 −9 007
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 280 001 −8 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 140 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 619 797
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 86 790 291
8 Valdžios skola eurais 39 317 0
9 Kitas turtas 224 409 545
Visas turtas 1 139 826 −8 403
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 609 778 1 301
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 179 155 −3 977
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 178 648 −3 965
2.2 Indėlių galimybė 74 39
2.3 Terminuotieji indėliai 433 −51
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 109 −25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 52 323 −5 331
5.1 Valdžiai 43 789 −5 424
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 534 93
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 390 294
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 164 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 927 −969
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 927 −969
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 152 301
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 227 2
Visi įsipareigojimai 1 139 826 −8 403

Kontaktai žiniasklaidai