Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. marcu 2007

13. marca 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. marca 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 9 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 86,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,3 mld. EUR na 609,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,4 mld. EUR na 43,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9 mld. EUR na 419,5 mld. EUR. V stredu 7. marca 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 289 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 280 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni) a objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol takmer nulový).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 4 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 441 −9
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 625 −869
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 982 −22
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 643 −847
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 140 −22
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 484 −129
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 484 −129
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 420 001 −9 007
5.1 Hlavné refinančné obchody 280 001 −8 998
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 140 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 619 797
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 86 790 291
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 317 0
9 Ostatné aktíva 224 409 545
Úhrn aktív 1 139 826 −8 403
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 609 778 1 301
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 179 155 −3 977
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 178 648 −3 965
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 74 39
2.3 Termínované vklady 433 −51
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 109 −25
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 52 323 −5 331
5.1 Verejná správa 43 789 −5 424
5.2 Ostatné záväzky 8 534 93
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 390 294
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 164 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 927 −969
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 927 −969
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 72 152 301
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 227 2
Úhrn pasív 1 139 826 −8 403

Kontakt pre médiá