Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 mars 2007

13 mars 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 mars 2007 motsvarade minskningen på 9 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 145,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 86,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 609,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 43,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9 miljarder EUR till 419,5 miljarder EUR. Onsdagen den 7 mars 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 289 miljarder EUR och ersattes av en ny på 280 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4 miljarder EUR till 178,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.441 −9
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.625 −869
2.1 Fordringar på IMF 9.982 −22
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.643 −847
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.140 −22
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.484 −129
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.484 −129
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 420.001 −9.007
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 280.001 −8.998
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 140.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.619 797
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 86.790 291
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.317 0
9 Övriga tillgångar 224.409 545
Summa tillgångar 1.139.826 −8.403
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 609.778 1.301
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 179.155 −3.977
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 178.648 −3.965
2.2 Inlåningsfacilitet 74 39
2.3 Inlåning med fast löptid 433 −51
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 109 −25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 52.323 −5.331
5.1 Offentliga sektorn 43.789 −5.424
5.2 Övriga skulder 8.534 93
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.390 294
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 164 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.927 −969
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.927 −969
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 72.152 301
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.227 2
Summa skulder 1.139.826 −8.403

Kontakt för media