Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. märts 2007

13. märts 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. märtsil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 9 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 145,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 86,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 609,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,4 miljardi euro võrra 43,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9 miljardi euro võrra 419,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. märtsil 2007 möödus 289 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 280 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4 miljardi euro võrra 178,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 441 −9
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 625 −869
2.1 Nõuded RVFle 9 982 −22
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 643 −847
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 140 −22
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 484 −129
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 484 −129
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 420 001 −9 007
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 280 001 −8 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 140 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 619 797
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 86 790 291
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 317 0
9 Muud varad 224 409 545
Varad kokku 1 139 826 −8 403
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 609 778 1 301
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 179 155 −3 977
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 178 648 −3 965
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 74 39
2.3 Tähtajalised hoiused 433 −51
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 109 −25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 52 323 −5 331
5.1 Valitsussektor 43 789 −5 424
5.2 Muud kohustused 8 534 93
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 390 294
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 164 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 927 −969
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 927 −969
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 72 152 301
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 227 2
Kohustused kokku 1 139 826 −8 403

Kontaktandmed