Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 marca 2007 r.

13 marca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 marca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 9 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 86,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,3 mld euro do poziomu 609,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,4 mld euro do poziomu 43,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9 mld euro do poziomu 419,5 mld euro. W środę, 7 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 289 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 280 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4 mld euro do poziomu 178,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.441 −9
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.625 −869
2.1 Należności od MFW 9.982 −22
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.643 −847
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.140 −22
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.484 −129
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.484 −129
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 420.001 −9.007
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 280.001 −8.998
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 140.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.619 797
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 86.790 291
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.317 0
9 Pozostałe aktywa 224.409 545
Aktywa razem 1.139.826 −8.403
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 609.778 1.301
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 179.155 −3.977
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 178.648 −3.965
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 74 39
2.3 Depozyty terminowe 433 −51
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 109 −25
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 52.323 −5.331
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 43.789 −5.424
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.534 93
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.390 294
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 164 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 12.927 −969
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 12.927 −969
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.152 301
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.227 2
Pasywa razem 1.139.826 −8.403

Kontakt z mediami