Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. marts 2007

13. marts 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. marts 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 9 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 86,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 609,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,4 mia. euro til 43,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9 mia. euro til 419,5 mia. euro. Onsdag den 7. marts 2007 udløb en primær markedsoperation på 289 mia. euro, og en ny på 280 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4 mia. euro til 178,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.441 −9
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.625 −869
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.982 −22
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.643 −847
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.140 −22
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.484 −129
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.484 −129
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 420.001 −9.007
5.1 Primære markedsoperationer 280.001 −8.998
5.2 Langfristede markedsoperationer 140.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.619 797
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 86.790 291
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.317 0
9 Andre aktiver 224.409 545
Aktiver i alt 1.139.826 −8.403
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 609.778 1.301
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 179.155 −3.977
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 178.648 −3.965
2.2 Indlånsfacilitet 74 39
2.3 Indskud med fast løbetid 433 −51
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 109 −25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 52.323 −5.331
5.1 Offentlig forvaltning og service 43.789 −5.424
5.2 Andre forpligtelser 8.534 93
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.390 294
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 164 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.927 −969
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.927 −969
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 72.152 301
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.227 2
Passiver i alt 1.139.826 −8.403

Medie- og pressehenvendelser