Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 9. martā

2007. gada 13. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 9. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 9 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 86.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 609.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 43.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9 mljrd. euro (līdz 419.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 7. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 289 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 280 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 178.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,441 −9
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,625 −869
2.1 SVF debitoru parādi 9,982 −22
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,643 −847
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,140 −22
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,484 −129
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,484 −129
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 420,001 −9,007
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 280,001 −8,998
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 140,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,619 797
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 86,790 291
8 Valdības parāds euro 39,317 0
9 Pārējie aktīvi 224,409 545
Kopā aktīvi 1,139,826 −8,403
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 609,778 1,301
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 179,155 −3,977
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 178,648 −3,965
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 74 39
2.3 Termiņnoguldījumi 433 −51
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 109 −25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 52,323 −5,331
5.1 Saistības pret valdību 43,789 −5,424
5.2 Pārējās saistības 8,534 93
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,390 294
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 164 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,927 −969
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,927 −969
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 72,152 301
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,227 2
Kopā pasīvi 1,139,826 −8,403

Kontaktinformācija presei