Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. marca 2007

13. marec 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. marca 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 9 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 86,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 609,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,4 milijarde EUR na 43,8 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9 milijard EUR na 419,5 milijarde EUR. V sredo, 7. marca 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 289 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 280 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno tako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj enako nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4 milijarde EUR na 178,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.441 −9
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.625 −869
2.1 Terjatve do MDS 9.982 −22
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.643 −847
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.140 −22
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.484 −129
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.484 −129
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 420.001 −9.007
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 280.001 −8.998
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 140.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.619 797
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 86.790 291
8 Dolg širše države v EUR 39.317 0
9 Druga sredstva 224.409 545
Skupaj sredstva 1.139.826 −8.403
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 609.778 1.301
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 179.155 −3.977
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 178.648 −3.965
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 74 39
2.3 Vezane vloge 433 −51
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 109 −25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 52.323 −5.331
5.1 Širša država 43.789 −5.424
5.2 Druge obveznosti 8.534 93
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.390 294
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 164 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.927 −969
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.927 −969
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 72.152 301
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.227 2
Skupaj obveznosti 1.139.826 −8.403

Stiki za medije