Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 9 март 2007 г.

13 март 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 9 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т.1 от активите) през седмицата, която приключва на 9 март 2007 г., отразява извършените продажби на злато от една централна банка от Еуросистемата (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.).

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) нараства с 0.1 млрд. EUR до 145.1 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.3 млрд. EUR до 86.8 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т.1 от пасивите) нарастват с 1.3 млрд. EUR до 609.8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т.5.1. от пасивите) намаляват с 5.4 млрд. EUR до 43.8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 9 млрд. EUR до 419.5 млрд. EUR. На 7 март 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 289 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 280 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица) и използваното депозитно улеснение (т.2.2. от пасивите) е 0.1 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т.2.1. от пасивите) се отчита намаление с 4 млрд. EUR до 178.7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 441 −9
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 625 −869
2.1 Вземания от МВФ 9 982 −22
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 643 −847
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 140 −22
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 484 −129
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 484 −129
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 420 001 −9 007
5.1 Основни операции по рефинансиране 280 001 −8 998
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 140 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −9
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 619 797
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 86 790 291
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 317 0
9 Други активи 224 409 545
Общо активи 1 139 826 −8 403
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 609 778 1 301
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 179 155 −3 977
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 178 648 −3 965
2.2 Депозитно улеснение 74 39
2.3 Срочни депозити 433 −51
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 109 −25
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 52 323 −5 331
5.1 Сектор „Държавно управление“ 43 789 −5 424
5.2 Други задължения 8 534 93
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 390 294
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 164 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 927 −969
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 927 −969
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 72 152 301
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 227 2
Общо пасиви 1 139 826 −8 403

Данни за контакт за медиите