Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 maart 2007

13 maart 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 maart 2007 was de daling van EUR 9 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 86,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 609,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,4 miljard naar EUR 43,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9 miljard naar EUR 419,5 miljard. Op woensdag 7 maart 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 289 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 280 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) bedroeg
EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4 miljard naar EUR 178,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.441 −9
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.625 −869
2.1 Vorderingen op het IMF 9.982 −22
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.643 −847
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.140 −22
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.484 −129
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.484 −129
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 420.001 −9.007
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 280.001 −8.998
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 140.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.619 797
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.790 291
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.317 0
9 Overige activa 224.409 545
Totaal activa 1.139.826 −8.403
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 609.778 1.301
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 179.155 −3.977
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 178.648 −3.965
2.2 Depositofaciliteit 74 39
2.3 Termijndeposito's 433 −51
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 109 −25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 52.323 −5.331
5.1 Overheid 43.789 −5.424
5.2 Overige verplichtingen 8.534 93
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.390 294
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 164 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.927 −969
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.927 −969
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 72.152 301
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.227 2
Totaal passiva 1.139.826 −8.403

Contactpersonen voor de media