Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. únoru 2007

27. února 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. února 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 37 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,7 mld. EUR na 603,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 21,8 mld. EUR na 60,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 14,7 mld. EUR na 430,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 22. února 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 286,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 301,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,5 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,1 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 484 −37
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 291 −1 113
2.1 Pohledávky za MMF 10 006 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 285 −1 114
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 430 −560
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 104 −1 511
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 104 −1 511
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 431 514 15 014
5.1 Hlavní refinanční operace 301 500 15 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 130 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 13 13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 982 1 413
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 892 1 012
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 311 0
9 Ostatní aktiva 224 388 1 088
Aktiva celkem 1 150 396 15 306
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 603 630 −1 708
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 179 129 −3 787
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 177 803 −4 113
2.2 Vkladová facilita 494 471
2.3 Termínované vklady 832 −142
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 134 −3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 642 21 768
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 178 21 818
5.2 Ostatní závazky 8 464 −50
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 17 904 317
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 290 130
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 634 −1 660
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 634 −1 660
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 72 346 230
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 086 19
Pasiva celkem 1 150 396 15 306

Kontakty pro média