Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 februari 2007

27 februari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 februari 2007 motsvarade minskningen på 37 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 145,2 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 85,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 603,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,8 miljarder EUR till 60,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,7 miljarder EUR till 430,2 miljarder EUR. Torsdagen den 22 februari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 286,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 301,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,1 miljarder EUR till 177,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.484 −37
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.291 −1.113
2.1 Fordringar på IMF 10.006 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.285 −1.114
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.430 −560
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.104 −1.511
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.104 −1.511
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 431.514 15.014
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 301.500 15.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 130.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 13 13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.982 1.413
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.892 1.012
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.311 0
9 Övriga tillgångar 224.388 1.088
Summa tillgångar 1.150.396 15.306
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 603.630 −1.708
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 179.129 −3.787
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 177.803 −4.113
2.2 Inlåningsfacilitet 494 471
2.3 Inlåning med fast löptid 832 −142
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 134 −3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.642 21.768
5.1 Offentliga sektorn 60.178 21.818
5.2 Övriga skulder 8.464 −50
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 17.904 317
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 290 130
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.634 −1.660
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.634 −1.660
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 72.346 230
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.086 19
Summa skulder 1.150.396 15.306

Kontakt för media