Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. februar 2007

27. februar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. februar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 37 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 145,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 85,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 603,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,8 mia. euro til 60,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,7 mia. euro til 430,2 mia. euro. Torsdag den 22. februar 2007 udløb en primær markedsoperation på 286,5 mia. euro, og en ny på 301,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,1 mia. euro til 177,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.484 −37
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.291 −1.113
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.006 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.285 −1.114
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.430 −560
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.104 −1.511
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.104 −1.511
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 431.514 15.014
5.1 Primære markedsoperationer 301.500 15.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 130.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 13 13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.982 1.413
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.892 1.012
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.311 0
9 Andre aktiver 224.388 1.088
Aktiver i alt 1.150.396 15.306
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 603.630 −1.708
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 179.129 −3.787
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 177.803 −4.113
2.2 Indlånsfacilitet 494 471
2.3 Indskud med fast løbetid 832 −142
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 134 −3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.642 21.768
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.178 21.818
5.2 Andre forpligtelser 8.464 −50
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 17.904 317
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 290 130
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.634 −1.660
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.634 −1.660
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 72.346 230
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.086 19
Passiver i alt 1.150.396 15.306

Medie- og pressehenvendelser