Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 23. februārī

2007. gada 27. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 23. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 37 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 85.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 603.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.8 mljrd. euro (līdz 60.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.7 mljrd. euro (līdz 430.2 mljrd. euro). Ceturtdien, 2007. gada 22. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 286.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 301.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,484 −37
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,291 −1,113
2.1 SVF debitoru parādi 10,006 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,285 −1,114
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,430 −560
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,104 −1,511
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,104 −1,511
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 431,514 15,014
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 301,500 15,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 130,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 13 13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,982 1,413
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,892 1,012
8 Valdības parāds euro 39,311 0
9 Pārējie aktīvi 224,388 1,088
Kopā aktīvi 1,150,396 15,306
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 603,630 −1,708
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 179,129 −3,787
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 177,803 −4,113
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 494 471
2.3 Termiņnoguldījumi 832 −142
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134 −3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,642 21,768
5.1 Saistības pret valdību 60,178 21,818
5.2 Pārējās saistības 8,464 −50
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,904 317
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 290 130
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,634 −1,660
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,634 −1,660
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 72,346 230
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,086 19
Kopā pasīvi 1,150,396 15,306

Kontaktinformācija presei