Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. februáru 2007

27. februára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. februára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 37 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 603,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 21,8 mld. EUR na 60,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,7 mld. EUR na 430,2 mld. EUR. Vo štvrtok 22. februára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 286,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 301,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 4,1 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 484 −37
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 291 −1 113
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 006 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 285 −1 114
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 430 −560
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 104 −1 511
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 104 −1 511
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 431 514 15 014
5.1 Hlavné refinančné obchody 301 500 15 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 130 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 13 13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 982 1 413
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 892 1 012
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 311 0
9 Ostatné aktíva 224 388 1 088
Úhrn aktív 1 150 396 15 306
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 603 630 −1 708
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 179 129 −3 787
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 177 803 −4 113
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 494 471
2.3 Termínované vklady 832 −142
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 −3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 642 21 768
5.1 Verejná správa 60 178 21 818
5.2 Ostatné záväzky 8 464 −50
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 904 317
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 290 130
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 634 −1 660
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 634 −1 660
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 72 346 230
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 086 19
Úhrn pasív 1 150 396 15 306

Kontakt pre médiá