Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. februarja 2007

27. februar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. februarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 37 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 145,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 85,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 603,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,8 milijarde EUR na 60,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,7 milijarde EUR na 430,2 milijarde EUR. V četrtek, 22. februarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 286,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 301,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,1 milijarde EUR na 177,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.484 −37
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.291 −1.113
2.1 Terjatve do MDS 10.006 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.285 −1.114
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.430 −560
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.104 −1.511
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.104 −1.511
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 431.514 15.014
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 301.500 15.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 130.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 13 13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.982 1.413
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.892 1.012
8 Dolg širše države v EUR 39.311 0
9 Druga sredstva 224.388 1.088
Skupaj sredstva 1.150.396 15.306
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 603.630 −1.708
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 179.129 −3.787
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 177.803 −4.113
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 494 471
2.3 Vezane vloge 832 −142
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 134 −3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.642 21.768
5.1 Širša država 60.178 21.818
5.2 Druge obveznosti 8.464 −50
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 17.904 317
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 290 130
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.634 −1.660
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.634 −1.660
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 72.346 230
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.086 19
Skupaj obveznosti 1.150.396 15.306

Stiki za medije