Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. vasario 23 d.

2007 m. vasario 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. vasario 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 37 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 85,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 603,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,8 mlrd. eurų – iki 60,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,7 mlrd. eurų – iki 430,2 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2007 m. vasario 22 d., baigėsi 286,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 301,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 484 −37
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 291 −1 113
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 006 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 285 −1 114
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 430 −560
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 104 −1 511
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 104 −1 511
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 431 514 15 014
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 301 500 15 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 130 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 13 13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 982 1 413
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 892 1 012
8 Valdžios skola eurais 39 311 0
9 Kitas turtas 224 388 1 088
Visas turtas 1 150 396 15 306
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 603 630 −1 708
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 179 129 −3 787
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 177 803 −4 113
2.2 Indėlių galimybė 494 471
2.3 Terminuotieji indėliai 832 −142
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 −3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 68 642 21 768
5.1 Valdžiai 60 178 21 818
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 464 −50
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 17 904 317
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 290 130
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 634 −1 660
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 634 −1 660
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 346 230
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 086 19
Visi įsipareigojimai 1 150 396 15 306

Kontaktai žiniasklaidai