Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 lutego 2007 r.

27 lutego 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 lutego 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 37 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 145,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 85,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 603,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,8 mld euro do poziomu 60,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,7 mld euro do poziomu 430,2 mld euro. W czwartek, 22 lutego 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 286,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 301,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,1 mld euro do poziomu 177,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.484 −37
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.291 −1.113
2.1 Należności od MFW 10.006 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.285 −1.114
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.430 −560
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.104 −1.511
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.104 −1.511
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 431.514 15.014
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 301.500 15.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 130.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 13 13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.982 1.413
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.892 1.012
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.311 0
9 Pozostałe aktywa 224.388 1.088
Aktywa razem 1.150.396 15.306
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 603.630 −1.708
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 179.129 −3.787
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 177.803 −4.113
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 494 471
2.3 Depozyty terminowe 832 −142
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 134 −3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.642 21.768
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.178 21.818
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.464 −50
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 17.904 317
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 290 130
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.634 −1.660
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.634 −1.660
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.346 230
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.086 19
Pasywa razem 1.150.396 15.306

Kontakt z mediami