Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 februari 2007

27 februari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 februari 2007 was de daling van EUR 37 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 85,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 603,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,8 miljard naar EUR 60,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,7 miljard naar EUR 430,2 miljard. Op donderdag 22 februari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 286,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 301,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,5 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,1 miljard naar EUR 177,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.484 −37
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.291 −1.113
2.1 Vorderingen op het IMF 10.006 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.285 −1.114
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.430 −560
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.104 −1.511
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.104 −1.511
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 431.514 15.014
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 301.500 15.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 130.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 13 13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.982 1.413
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.892 1.012
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.311 0
9 Overige activa 224.388 1.088
Totaal activa 1.150.396 15.306
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 603.630 −1.708
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 179.129 −3.787
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 177.803 −4.113
2.2 Depositofaciliteit 494 471
2.3 Termijndeposito's 832 −142
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134 −3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.642 21.768
5.1 Overheid 60.178 21.818
5.2 Overige verplichtingen 8.464 −50
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.904 317
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290 130
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.634 −1.660
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.634 −1.660
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 72.346 230
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.086 19
Totaal passiva 1.150.396 15.306

Contactpersonen voor de media