Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 23 февруари 2007 г.

27 февруари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0.1 млрд. EUR до 145.2 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. EUR до 85.9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 1.7 млрд. EUR до 603.6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) нарастват с 21.8 млрд. EUR до 60.2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) нараства с 14.7 млрд. EUR до 430.2 млрд. EUR. На 22 Февруари 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 286.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 301.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е 0.5 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите ) се отчита намаление с 4.1 млрд. EUR до 177.8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 484 −37
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 291 −1 113
2.1 Вземания от МВФ 10 006 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 285 −1 114
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 21 430 −560
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 104 −1 511
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 104 −1 511
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 431 514 15 014
5.1 Основни операции по рефинансиране 301 500 15 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 130 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 13 13
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 982 1 413
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 85 892 1 012
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 311 0
9 Други активи 224 388 1 088
Общо активи 1 150 396 15 306
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 603 630 −1 708
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 179 129 −3 787
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 177 803 −4 113
2.2 Депозитно улеснение 494 471
2.3 Срочни депозити 832 −142
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 134 −3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 68 642 21 768
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 178 21 818
5.2 Други задължения 8 464 −50
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 904 317
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 290 130
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 634 −1 660
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 634 −1 660
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 72 346 230
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 086 19
Общо пасиви 1 150 396 15 306

Данни за контакт за медиите