Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. listopadu 2005

22. listopadu 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. listopadu 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 226 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 164,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 0,4 mld. EUR na 92,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 1,3 mld. EUR na 537,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,8 mld. EUR na 40,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 383,5 mld. EUR. Ve středu 16. listopadu 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 295 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 293,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,8 mld. EUR na 158,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 808 −226
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 790 614
2.1 Pohledávky za MMF 19 209 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 581 616
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 098 22
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 245 703
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 245 703
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 383 504 −1 502
5.1 Hlavní refinanční operace 293 500 −1 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 653 580
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 811 −410
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 758 1
9 Ostatní aktiva 140 482 1 066
Aktiva celkem 999 149 848
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 537 651 −1 280
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 158 213 5 758
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 158 202 5 761
2.2 Vkladová facilita 11 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 203 51
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 169 −5 706
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 40 509 −5 798
5.2 Ostatní závazky 7 660 92
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 319 −192
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 300 −18
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 306 415
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 306 415
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 65 939 1 816
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 415 4
Pasiva celkem 999 149 848

Kontakty pro média