Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 november 2005

22 november 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 november 2005 motsvarade minskningen på 226 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 164,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 92,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 537,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,8 miljarder EUR till 40,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 383,5 miljarder EUR. Onsdagen den 16 november 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 295 miljarder EUR och ersattes med en ny på 293,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll, ungefär som förra veckan.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,8 miljarder EUR till 158,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.808 −226
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.790 614
2.1 Fordringar på IMF 19.209 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.581 616
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.098 22
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.245 703
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.245 703
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 383.504 −1.502
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 293.500 −1.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.653 580
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.811 −410
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.758 1
9 Övriga tillgångar 140.482 1.066
Summa tillgångar 999.149 848
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 537.651 −1.280
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 158.213 5.758
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 158.202 5.761
2.2 Inlåningsfacilitet 11 1
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 203 51
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.169 −5.706
5.1 Offentliga sektorn 40.509 −5.798
5.2 Övriga skulder 7.660 92
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.319 −192
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 300 −18
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.306 415
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.306 415
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 65.939 1.816
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.415 4
Summa skulder 999.149 848

Kontakt för media