Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. november 2005

22. november 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. novembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 226 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 164,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 92,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 537,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,8 miljardi euro võrra 40,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 1,5 miljardi euro võrra 383,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. novembril 2005 möödus 295 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 293,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,8 miljardi euro võrra 158,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 148 808 −226
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 790 614
2.1 Nõuded RVFle 19 209 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 581 616
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 098 22
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 245 703
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 245 703
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 383 504 −1 502
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 293 500 −1 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 653 580
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 811 −410
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 758 1
9 Muud varad 140 482 1 066
Varad kokku 999 149 848
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 537 651 −1 280
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 213 5 758
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 158 202 5 761
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 11 1
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 203 51
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 169 −5 706
5.1 Valitsussektor 40 509 −5 798
5.2 Muud kohustused 7 660 92
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 319 −192
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 300 −18
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 306 415
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 306 415
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 65 939 1 816
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 415 4
Kohustused kokku 999 149 848

Kontaktandmed