Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. novembra 2005

22. november 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. novembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 226 milijonov EUR, kar kaže prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 164,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 92,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 537,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,8 milijarde EUR na 40,5 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 1,5 milijarde EUR na 383,5 milijarde EUR. V sredo, 16. novembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 295 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 293,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,8 milijarde EUR na 158,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.808 −226
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.790 614
2.1 Terjatve do MDS 19.209 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.581 616
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.098 22
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.245 703
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.245 703
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 383.504 −1.502
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 293.500 −1.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 0 −3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.653 580
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.811 −410
8 Dolg širše države v EUR 40.758 1
9 Druga sredstva 140.482 1.066
Skupaj sredstva 999.149 848
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 537.651 −1.280
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 158.213 5.758
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 158.202 5.761
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 11 1
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 203 51
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.169 −5.706
5.1 Širša država 40.509 −5.798
5.2 Druge obveznosti 7.660 92
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.319 −192
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 300 −18
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.306 415
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.306 415
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 65.939 1.816
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.415 4
Skupaj obveznosti 999.149 848

Stiki za medije