Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 listopada 2005 r.

22 listopada 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 18 listopada 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 226 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 164,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,4 mld euro do poziomu 92,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld euro do poziomu 537,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,8 mld euro do poziomu 40,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 383,5 mld euro. W środę, 16 listopada 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 295 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 293,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,8 mld euro do poziomu 158,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.808 −226
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.790 614
2.1 Należności od MFW 19.209 −2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.581 616
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.098 22
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.245 703
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.245 703
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 383.504 −1.502
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 293.500 −1.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.653 580
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.811 −410
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.758 1
9 Pozostałe aktywa 140.482 1.066
Aktywa razem 999.149 848
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 537.651 −1.280
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 158.213 5.758
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 158.202 5.761
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 11 1
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 203 51
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 48.169 −5.706
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 40.509 −5.798
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.660 92
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.319 −192
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 300 −18
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.306 415
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.306 415
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 65.939 1.816
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.415 4
Pasywa razem 999.149 848

Kontakt z mediami