Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 november 2005

22 november 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 november 2005 was de daling van EUR 226 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 164,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 92,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 537,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,8 miljard naar EUR 40,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 383,5 miljard. Op woensdag 16 november 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 295 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 293,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,8 miljard naar EUR 158,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.808 −226
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.790 614
2.1 Vorderingen op het IMF 19.209 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.581 616
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.098 22
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.245 703
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.245 703
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 383.504 −1.502
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 293.500 −1.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.653 580
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.811 −410
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.758 1
9 Overige activa 140.482 1.066
Totaal activa 999.149 848
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 537.651 −1.280
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 158.213 5.758
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 158.202 5.761
2.2 Depositofaciliteit 11 1
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 203 51
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.169 −5.706
5.1 Overheid 40.509 −5.798
5.2 Overige verplichtingen 7.660 92
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.319 −192
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 300 −18
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.306 415
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.306 415
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 65.939 1.816
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.415 4
Totaal passiva 999.149 848

Contactpersonen voor de media