Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 18. novembrī

2005. gada 22. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 18. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 226 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 164.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 92.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 537.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 40.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 383.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 16. novembrī galvenā refinansēšanas operācija 295 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 293.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 158.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,808 −226
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,790 614
2.1 SVF debitoru parādi 19,209 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,581 616
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,098 22
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,245 703
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,245 703
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 383,504 −1,502
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 293,500 −1,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,653 580
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,811 −410
8 Valdības parāds euro 40,758 1
9 Pārējie aktīvi 140,482 1,066
Kopā aktīvi 999,149 848
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 537,651 −1,280
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 158,213 5,758
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 158,202 5,761
2.2 Noguldījumu iespēja 11 1
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 203 51
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,169 −5,706
5.1 Saistības pret valdību 40,509 −5,798
5.2 Pārējās saistības 7,660 92
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,319 −192
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 300 −18
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,306 415
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,306 415
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 65,939 1,816
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,415 4
Kopā pasīvi 999,149 848

Kontaktinformācija presei