Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. lapkričio 18 d.

2005 m. lapkričio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. lapkričio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 226 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 164,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 92,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 537,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 40,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 383,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. lapkričio 16 d., baigėsi 295 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 293,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 158,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 148 808 −226
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 790 614
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 209 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 581 616
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 098 22
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 245 703
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 245 703
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 383 504 −1 502
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 293 500 −1 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 653 580
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 811 −410
8 Valdžios skola eurais 40 758 1
9 Kitas turtas 140 482 1 066
Visas turtas 999 149 848
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 537 651 −1 280
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 213 5 758
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 158 202 5 761
2.2 Indėlių galimybė 11 1
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 203 51
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 169 −5 706
5.1 Valdžiai 40 509 −5 798
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 660 92
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 319 −192
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 −18
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 306 415
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 306 415
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 65 939 1 816
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 415 4
Visi įsipareigojimai 999 149 848

Kontaktai žiniasklaidai