Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. novembru 2005

22. novembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 18. novembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 226 mil. EUR v dôsledku predaja zlata tromi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 164,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 92,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 537,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,8 mld. EUR na 40,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 1,5 mld. EUR na 383,5 mld. EUR. V stredu 16. novembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 295 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 293,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 5,8 mld. EUR na 158,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 808 −226
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 790 614
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 209 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 581 616
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 098 22
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 245 703
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 245 703
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 383 504 −1 502
5.1 Hlavné refinančné obchody 293 500 −1 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 653 580
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 811 −410
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 758 1
9 Ostatné aktíva 140 482 1 066
Úhrn aktív 999 149 848
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 537 651 −1 280
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 158 213 5 758
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 158 202 5 761
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 11 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 203 51
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 169 −5 706
5.1 Verejná správa 40 509 −5 798
5.2 Ostatné záväzky 7 660 92
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 319 −192
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 300 −18
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 306 415
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 306 415
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 65 939 1 816
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 415 4
Úhrn pasív 999 149 848

Kontakt pre médiá