Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. november 2005

22. november 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. november 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 226 mio. euro svarende til tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 164,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 92,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 537,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,8 mia. euro til 40,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 1,5 mia. euro til 383,5 mia. euro. Onsdag den 16. november 2005 udløb en primær markedsoperation på 295 mia. euro, og en ny på 293,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,8 mia. euro til 158,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.808 −226
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.790 614
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.209 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.581 616
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.098 22
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.245 703
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.245 703
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 383.504 −1.502
5.1 Primære markedsoperationer 293.500 −1.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −3
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.653 580
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.811 −410
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.758 1
9 Andre aktiver 140.482 1.066
Aktiver i alt 999.149 848
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 537.651 −1.280
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 158.213 5.758
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 158.202 5.761
2.2 Indlånsfacilitet 11 1
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 203 51
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.169 −5.706
5.1 Offentlig forvaltning og service 40.509 −5.798
5.2 Andre forpligtelser 7.660 92
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.319 −192
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 300 −18
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.306 415
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.306 415
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 65.939 1.816
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.415 4
Passiver i alt 999.149 848

Medie- og pressehenvendelser