Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 sierpnia 2005 r.

30 sierpnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 26 sierpnia 2005 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 167 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 87,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,8 mld euro do poziomu 527,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12 mld euro do poziomu 73,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7 mld euro do poziomu 400 mld euro. W środę, 24 sierpnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 303 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 310 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,9 mld euro do poziomu 150,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 137.829 0
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 159.500 −390
2.1 Należności od MFW 20.069 −159
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.431 −231
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.601 −25
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.548 −22
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.548 −22
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 400.031 7.001
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 310.002 7.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.998 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 31 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.221 −81
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 87.582 1.308
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.750 −3
9 Pozostałe aktywa 132.208 377
Aktywa razem 992.270 8.165
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 527.710 −4.764
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.358 864
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.331 851
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 27 13
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 80.399 11.866
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 73.425 11.995
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.974 −129
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.304 45
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 224 −156
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 7.980 −115
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.980 −115
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 58.684 424
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.296 1
Pasywa razem 992.270 8.165

Kontakt z mediami