De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 augustus 2005

30 augustus 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 26 augustus 2005 daalde de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) met EUR 0,1 miljard naar EUR 167 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 87,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,8 miljard naar EUR 527,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12 miljard naar EUR 73,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7 miljard naar EUR 400 miljard. Op woensdag 24 augustus 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 303 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 310 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,9 miljard naar EUR 150,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 137.829 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.500 −390
2.1 Vorderingen op het IMF 20.069 −159
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.431 −231
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.601 −25
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.548 −22
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.548 −22
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 400.031 7.001
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 310.002 7.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.998 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 31 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.221 −81
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.582 1.308
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.750 −3
9 Overige activa 132.208 377
Totaal activa 992.270 8.165
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 527.710 −4.764
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.358 864
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.331 851
2.2 Depositofaciliteit 27 13
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.399 11.866
5.1 Overheid 73.425 11.995
5.2 Overige verplichtingen 6.974 −129
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.304 45
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 224 −156
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.980 −115
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.980 −115
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 58.684 424
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.296 1
Totaal passiva 992.270 8.165

Contactpersonen voor de media