Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 26. augustā

2005. gada 30. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 26. augustā, Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 167 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 87.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 527.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12 mljrd. euro (līdz 73.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7 mljrd. euro (līdz 400 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 24. augustā galvenā refinansēšanas operācija 303 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 310 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 150.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 137,829 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,500 −390
2.1 SVF debitoru parādi 20,069 −159
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,431 −231
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,601 −25
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,548 −22
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,548 −22
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 400,031 7,001
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 310,002 7,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,998 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 31 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,221 −81
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 87,582 1,308
8 Valdības parāds euro 40,750 −3
9 Pārējie aktīvi 132,208 377
Kopā aktīvi 992,270 8,165
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 527,710 −4,764
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,358 864
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,331 851
2.2 Noguldījumu iespēja 27 13
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 80,399 11,866
5.1 Saistības pret valdību 73,425 11,995
5.2 Pārējās saistības 6,974 −129
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,304 45
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 224 −156
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,980 −115
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,980 −115
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 58,684 424
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,296 1
Kopā pasīvi 992,270 8,165

Kontaktinformācija presei