Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. avgusta 2005

30. avgust 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. avgusta 2005, se je neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 167 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 87,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,8 milijarde EUR na 527,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12 milijard EUR na 73,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 7 milijard EUR na 400 milijard EUR. V sredo, 24. avgusta 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 303 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 310 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) sta bila skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 150,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 137.829 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.500 −390
2.1 Terjatve do MDS 20.069 −159
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.431 −231
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.601 −25
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.548 −22
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.548 −22
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 400.031 7.001
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 310.002 7.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.998 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 0 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 31 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.221 −81
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 87.582 1.308
8 Dolg širše države v EUR 40.750 −3
9 Druga sredstva 132.208 377
Skupaj sredstva 992.270 8.165
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 527.710 −4.764
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.358 864
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.331 851
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 27 13
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 80.399 11.866
5.1 Širša država 73.425 11.995
5.2 Druge obveznosti 6.974 −129
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.304 45
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 224 −156
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.980 −115
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.980 −115
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 58.684 424
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.296 1
Skupaj obveznosti 992.270 8.165

Stiki za medije