Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 augusti 2005

30 augusti 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 augusti 2005 minskade Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) med 0,1 miljard EUR till 167 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 87,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 527,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12 miljarder EUR till 73,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7 miljarder EUR till 400 miljarder EUR. Onsdagen den 24 augusti 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 303 miljarder EUR och ersattes med en ny på 310 miljarder EUR.

Både utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,9 miljarder EUR till 150,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 137.829 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.500 −390
2.1 Fordringar på IMF 20.069 −159
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.431 −231
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.601 −25
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.548 −22
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.548 −22
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 400.031 7.001
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 310.002 7.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.998 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 31 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.221 −81
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 87.582 1.308
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.750 −3
9 Övriga tillgångar 132.208 377
Summa tillgångar 992.270 8.165
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 527.710 −4.764
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.358 864
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.331 851
2.2 Inlåningsfacilitet 27 13
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 80.399 11.866
5.1 Offentliga sektorn 73.425 11.995
5.2 Övriga skulder 6.974 −129
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.304 45
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 224 −156
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.980 −115
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.980 −115
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 58.684 424
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.296 1
Summa skulder 992.270 8.165

Kontakt för media