Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. srpnu 2005

30. srpna 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. srpna 2005 poklesl čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,1 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 87,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,8 mld. EUR na 527,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12 mld. EUR na 73,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 7 mld. EUR na 400 mld. EUR. Ve středu 24. srpna 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 303 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 310 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,9 mld. EUR na 150,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 829 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 500 −390
2.1 Pohledávky za MMF 20 069 −159
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 431 −231
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 601 −25
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 548 −22
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 548 −22
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 400 031 7 001
5.1 Hlavní refinanční operace 310 002 7 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 998 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 31 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 221 −81
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 87 582 1 308
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 750 −3
9 Ostatní aktiva 132 208 377
Aktiva celkem 992 270 8 165
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 527 710 −4 764
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 358 864
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 331 851
2.2 Vkladová facilita 27 13
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 80 399 11 866
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 73 425 11 995
5.2 Ostatní závazky 6 974 −129
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 304 45
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 224 −156
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 980 −115
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 980 −115
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 58 684 424
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 296 1
Pasiva celkem 992 270 8 165

Kontakty pro média