Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. augustu 2005

30. augusta 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 26. augusta 2005 sa čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 87,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,8 mld. EUR na 527,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 12 mld. EUR na 73,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 7 mld. EUR na 400 mld. EUR. V stredu 24. augusta 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 303 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 310 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 0,9 mld. EUR na 150,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 137 829 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 500 −390
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 069 −159
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 431 −231
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 601 −25
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 548 −22
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 548 −22
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 400 031 7 001
5.1 Hlavné refinančné obchody 310 002 7 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 998 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 31 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 221 −81
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 87 582 1 308
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 750 −3
9 Ostatné aktíva 132 208 377
Úhrn aktív 992 270 8 165
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 527 710 −4 764
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 358 864
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 331 851
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 27 13
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 80 399 11 866
5.1 Verejná správa 73 425 11 995
5.2 Ostatné záväzky 6 974 −129
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 304 45
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 224 −156
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 980 −115
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 980 −115
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 58 684 424
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 296 1
Úhrn pasív 992 270 8 165

Kontakt pre médiá