Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. august 2005

30. august 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. august 2005, faldt Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) med 0,1 mia. euro til 167 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 87,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,8 mia. euro til 527,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12 mia. euro til 73,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7 mia. euro til 400 mia. euro. Onsdag den 24. august 2005 udløb en primær markedsoperation på 303 mia. euro, og en ny på 310 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,9 mia. euro til 150,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 137.829 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.500 −390
2.1 Tilgodehavender hos IMF 20.069 −159
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.431 −231
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.601 −25
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.548 −22
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.548 −22
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 400.031 7.001
5.1 Primære markedsoperationer 310.002 7.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.998 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 31 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.221 −81
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 87.582 1.308
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.750 −3
9 Andre aktiver 132.208 377
Aktiver i alt 992.270 8.165
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 527.710 −4.764
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.358 864
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.331 851
2.2 Indlånsfacilitet 27 13
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 80.399 11.866
5.1 Offentlig forvaltning og service 73.425 11.995
5.2 Andre forpligtelser 6.974 −129
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.304 45
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 224 −156
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.980 −115
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.980 −115
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 58.684 424
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.296 1
Passiver i alt 992.270 8.165

Medie- og pressehenvendelser