Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Przegląd systemu zabezpieczeń Eurosystemu: drugi krok w kierunku wspólnej listy

5 sierpnia 2004 r.

W czerwcu 2003 r. Europejski Bank Centralny (EBC) zainicjował konsultacje publiczne w celu zebrania opinii od uczestników rynku w sprawie sposobów ulepszenia systemu zabezpieczeń Eurosystemu. W odpowiedzi na pozytywne reakcje na tę inicjatywę, Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o stopniowym wprowadzeniu “wspólnej listy” w systemie zabezpieczeń Eurosystemu (zob. komunikat prasowy z dnia 10 maja 2004 r.) w celu zastąpienia obecnego dwustopniowego systemu dopuszczalnych zabezpieczeń. EBC ogłosił również, że pierwszym krokiem będzie uwzględnienie w systemie zabezpieczeń nowej kategorii aktywów, które dotychczas nie były dopuszczalne (instrumenty dłużne denominowane w euro, emitowane przez podmioty utworzone w tych krajach Grupy Dziesięciu, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Drugim krokiem jest podjęcie przez Radę Prezesów decyzji o uwzględnieniu we wspólnej liście kredytów bankowych ze wszystkich krajów obszaru euro. Szczegółowy tryb i terminy dopuszczenia kredytów bankowych zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, po wyjaśnieniu nierozstrzygniętych dotąd zagadnień praktycznych.

Rada Prezesów postanowiła również, że wspólna lista będzie uwzględniać niezbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi. Obecnie do kategorii tej należą wyłącznie irlandzkie listy zastawne zabezpieczone na wierzytelnościach powstałych z tytułu kredytów hipotecznych.

Na koniec Rada Prezesów postanowiła, że akcje, które są obecnie dopuszczalne jako zabezpieczenia drugiego stopnia w Hiszpanii, Holandii i Portugalii, nie zostaną włączone do wspólnej listy. Aktywa te będą więc stopniowo wycofywane z systemu dopuszczalnych zabezpieczeń, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami