European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2010

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 18. marca 2010 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk EÚ, zverejnila príslušnú správu za rok 2009. Viac informácií bude uvedených v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2009, ktorá bude zverejnená 19. apríla 2010.

Hospodárske, menové a finančné záležitosti

Správa o štrukturálnych otázkach z roku 2010

Rada guvernérov 18. marca 2010 schválila správu o štrukturálnych otázkach z roku 2010, ktorú zostavil Výbor pre menovú politiku (jeden z výborov Eurosystému/ESCB). Správa analyzuje vývoj na energetickom trhu eurozóny a vplyv zmien cien energií na makroekonomickú situáciu z pohľadu menovej politiky. Správa bude predložená Európskemu parlamentu a následne zverejnená na internetovej stránke ECB v rámci série príležitostných štúdií (Occasional Paper Series).

Externá komunikácia

Vyhlásenie Rady guvernérov ECB o dodatočných opatreniach gréckej vlády

Dňa 3. marca 2010 Rada guvernérov vydala vyhlásenie týkajúce sa dodatočných opatrení na rozpočtovú konsolidáciu, ktoré v ten istý deň oznámila grécka vláda.

Výročná správa ECB za rok 2009

Dňa 18. marca 2010 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2009. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a od 19. apríla 2010 bude k dispozícii na internetovej stránke ECB v 21 úradných jazykoch EÚ.

Operačné záležitosti

Refinančné operácie Eurosystému do tretieho štvrťroka 2010

Dňa 4. marca 2010 Rada guvernérov prijala niekoľko rozhodnutí o postupnom stiahnutí neštandardných operácií ECB. Viac informácií, predovšetkým o priebehu tendrov refinančných operácií Eurosystému do 12. októbra 2010, sa nachádza v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň.

Pôžičky cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov

Dňa 4. marca 2010 Rada guvernérov rozhodla, že Eurosystém bude poskytovať pôžičky zo svojho portfólia krytých dlhopisov nadobudnutých v rámci programu nákupu týchto dlhopisov. Túto činnosť, ktorá sa začala 5. marca 2010 a ktorá bola ohlásená v mesačnej správe o programe nákupu krytých dlhopisov, budú vykonávať centrálne banky Eurosystému na báze dobrovoľnosti prostredníctvom pôžičiek cenných papierov ponúkaných centrálnymi depozitármi cenných papierov alebo prostredníctvom párovaných repo obchodov s akceptovateľnými zmluvnými stranami.

Usmernenie ECB, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému

Dňa 4. marca 2010 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2010/1). Toto usmernenie, ktoré je účinné od 1. marca 2010, je reakciou na zmeny ratingových kritérií na akceptovateľnosť cenných papierov krytých aktívami (asset‑backed securities – ABS) v úverových operáciách Eurosystému v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov o uplatňovaní pravidla druhého najlepšieho ratingu ABS a požiadavkou najmenej dvoch ratingov pre nové emisie ABS od 1. marca 2010 a pre všetky emisie ABS od marca 2011. Usmernenie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie 12. marca 2010 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Riadenie Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)

Dňa 15. marca 2010 Rada guvernérov schválila vytvorenie Rady SEPA ako spoločnej iniciatívy s Európskou komisiou za účasti koncových používateľov SEPA. Obe inštitúcie budú spoločne predsedať tomuto fóru zainteresovaných strán, ktorého cieľom je podporovať vytvorenie integrovaného trhu platobných služieb pre malé eurové platby zabezpečením náležitej angažovanosti všetkých strán a dohody na ďalších krokoch v realizácii SEPA. Prvé zasadanie Rady SEPA je naplánované do konca prvého polroka 2010.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k prípravám na zavedenie eura v Estónsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 23. februára 2010 na žiadosť estónskeho ministerstva financií (CON/2010/16).

Stanovisko ECB k vytvoreniu Helénskeho štatistického systému a nezávislého štatistického úradu

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 23. februára 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2010/17).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank a jej štatútu

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. marca 2010 na žiadosť Eesti Pank (CON/2010/20).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam gréckeho právneho rámca na zvyšovanie likvidity hospodárstva v reakcii na dôsledky medzinárodnej finančnej krízy

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 8. marca 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2010/21).

Stanovisko ECB k príspevku Rakúska do Poručníckeho fondu MMF na zníženie chudoby a rast

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 12. marca 2010 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií (CON/2010/22).

Stanovisko ECB k právomociam Európskych orgánov dohľadu

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 18. marca 2010 na žiadosť Rady (CON/2010/23). Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Účtovná závierka ECB za rok 2009

Dňa 4. marca 2010 Rada guvernérov schválila overenú účtovnú závierku ECB za finančný rok 2009. Ten istý deň bola na internetovej stránke ECB zverejnená aj súvisiaca tlačová správa. Účtovná závierka spolu so správou o činnosti v roku 2009 bude zverejnená vo výročnej správe ECB za rok 2009 dňa 19. apríla 2010.

Stanovisko Rady guvernérov ECB k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 4. marca 2010 na žiadosť Prezidenta Rady EÚ (CON/2010/19).

Predsedníctvo Štatistického výboru (Statistics Committee – STC)

Dňa 4. marca 2010 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Aurela Schuberta, terajšieho riaditeľa štatistického odboru Oesterreichische Nationalbank, ktorý sa 1. júna 2010 stane generálnym riaditeľom odboru štatistiky ECB, za predsedu STC. Jeho funkčné obdobie predsedu STC sa skončí 31. augusta 2010, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. znova vymenovala do funkcií 19. júla 2007 na trojročné obdobie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá