Menu

Valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotacija

2014 12 01

ECB valdančiosios tarybos narių balsavimo teisių rotacijos sistema – kas tai?

Tai sistema, pagal kurią Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos nariams paskirstomos balsavimo teisės. Valdančioji taryba – tai aukščiausias ECB sprendimus priimantis organas; jai pavesta nustatyti palūkanų normas ir vykdyti pinigų politiką. Valdančiąją tarybą sudaro šeši Vykdomosios valdybos nariai ir 19 euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų (NCB) valdytojų. 2015 m. Lietuvai prisijungus prie euro zonos, teko keisti balsavimo teisių sistemą. Taip Valdančioji taryba numatė 2002 m. gruodžio mėn.

Kodėl reikia balsavimo teisių rotacijos?

Ji padeda užtikrinti, kad Valdančioji taryba būtų pajėgi veikti net ir didėjant euro zonos šalių skaičiui, o su juo – ir Valdančiosios tarybos narių skaičiui. Pagal Europos Sąjungos sutartis rotacijos sistemą privaloma pradėti taikyti tada, kai valdytojų skaičius viršija 18. O taip ir atsitiko, kai 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos.

Imant kurį nors konkretų mėnesį, kurie valdytojai turi balsavimo teisę, o kurie – ne?

Euro zonos šalys yra sugrupuotos pagal jų ekonomikos ir finansų sektorių dydį. Nacionalinių centrinių bankų valdytojai buvo suskirstyti į grupes pagal tam tikrą eiliškumą. Pirmą–penktą vietas pagal minėtąjį grupavimą užimančių šalių (šiuo metu Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir Nyderlandų) NCB valdytojai gauna keturias balsavimo teises. Likusieji valdytojai (2015 m. sausio 1 d. prisijungus Lietuvai jų yra 14) dalinsis 11 balsavimo teisių. Šios balsavimo teisės vienų valdytojų bus perleidžiamos kitiems kas mėnesį.

Ar buvo galima atidėti naujos tvarkos taikymą?

Ne, nes tai būtų pažeidę ES sutartis. Pirminiame sprendime buvo numatyta galimybė atidėti šios tvarkos taikymą (kol euro zonos šalių skaičius neviršys 18) ir šia galimybe buvo pasinaudota. Daugiau atidėti nebuvo galima.

Iki 2015 m. sausio 1 d. buvo vadovaujamasi principu „vienam nariui vienas balsas“. Pradėjus taikyti naująją rotacijos sistemą yra trys Valdančiosios tarybos narių kategorijos. Ar tai turi įtakos narių diskusijoms ir sprendimų priėmimui?

Posėdžiuose dalyvauja ir turi teisę kalbėti visi Valdančiosios tarybos nariai, taigi diskusijos vyksta taip pat, kaip ir iki šiol. Sprendimų priėmimo procesas taip pat nepasikeitė, nes daugumą sprendimų Valdančiosios tarybos nariai priima veikdami išvien bendru sutarimu. Be abejo, principas „vienam nariui vienas balsas“ bus taikomas visiems, tuo metu turintiems balsavimo teisę.

Ar Vykdomosios valdybos nariai turi nuolatines balsavimo teises?

Taip, ECB vykdomosios valdybos nariai turi nuolatines balsavimo teises.

Kuo ši balsavimo teisių sistema panaši į, pavyzdžiui, JAV federalinio rezervo taikomą sistemą?

JAV federalinio rezervo sistemos Federalinio atvirosios rinkos komiteto (FARK) taikoma sistema yra labai panaši į tą, kurią taiko ECB. FARK sudaro 12 balsavimo teisę turinčių narių. Iš jų 7 yra nuolatinę balsavimo teisę turintys Federalinio rezervo valdybos nariai, panašiai kaip ir ECB vykdomosios valdybos nariai Valdančiojoje taryboje. Niujorko federalinio rezervo banko pirmininkas turi nuolatinę balsavimo teisę, Čikagos ir Klivlendo rezervo bankų pirmininkai balsuoti gali kas antrus metus, o likusių devynių regioninių rezervo bankų pirmininkai teisę balsuoti turi kas trejus metus. Federalinio rezervo sistemoje rotacijos periodiškumas yra vieni metai, o ECB valdančiojoje taryboje – vienas mėnuo.