European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.02.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 990 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 786 2 507
  2.1 SVF debitoru parādi 230 497 265
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 289 2 241
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 599 −1 008
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 356 10
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 356 10
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 222 192 −36 586
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 223 427
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 220 935 −37 017
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 35 4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 184 807
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 121 010 1 970
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 942 856 294
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 153 1 676
8 Valdības parāds euro 21 539 0
9 Pārējie aktīvi 309 729 −1 883
Kopā aktīvi 7 839 385 −34 197
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 763 −479
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 285 342 −48 349
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 172 020 7 035
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 112 013 −55 374
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 309 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 540 −3 062
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 496 133 29 526
  5.1 Saistības pret valdību 402 549 30 040
  5.2 Pārējās saistības 93 584 −514
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 278 814 −10 813
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 823 −94
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 138 1 100
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 138 1 100
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 290 941 −2 025
11 Pārvērtēšanas konti 589 140 0
12 Kapitāls un rezerves 116 389 0
Kopā pasīvi 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023