European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

27.01.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 593 003 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 519 463 −3 805
  2.1 SVF debitoru parādi 229 871 −80
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 289 592 −3 725
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 473 −969
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 121 −289
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 121 −289
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 259 194 −63 077
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 241 392
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 257 951 −63 471
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 28 620 −174
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 123 401 6 553
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 945 147 6 796
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 254 −243
8 Valdības parāds euro 21 589 0
9 Pārējie aktīvi 318 127 −3 431
Kopā aktīvi 7 893 991 −65 189
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 558 996 −2 518
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 268 947 −68 704
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 175 950 812
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 091 722 −69 539
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 274 22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 950 −6 111
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 497 719 26 005
  5.1 Saistības pret valdību 398 139 30 472
  5.2 Pārējās saistības 99 580 −4 467
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 253 −14 378
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 315 −103
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 987 381
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 987 381
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 297 367 −403
11 Pārvērtēšanas konti 588 700 0
12 Kapitāls un rezerves 116 397 644
Kopā pasīvi 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023