Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 15 d.

2017 m. rugsėjo 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugsėjo 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 259,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugsėjo 14 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

85 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 284,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 1 142 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35,6 mlrd. eurų – iki 198,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 123,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugsėjo 13 d., baigėsi 4,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 649 mlrd. eurų (palyginti su 635,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14 mlrd. eurų – iki 2 200 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugsėjo 15 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,8 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

230,0 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

–0,5 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,6 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

111,2 mlrd. eurų

+2,1 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 731,0 mlrd. eurų

+13,0 mlrd. eurų

–2,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,2 mlrd. eurų – iki 1 238,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 078 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 937 984
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 523 −23
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 415 1 007
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 039 −2 697
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 640 1 518
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 640 1 518
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 772 476 −357
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 986 −324
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 382 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 109 −33
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 522 544
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 484 140 12 396
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 199 978 14 046
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 284 162 −1 650
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 235 309 −3 288
Visas turtas 4 308 875 9 099
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 141 969 −735
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 887 971 −12 040
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 238 930 −25 223
  2.2 Indėlių galimybė 649 010 13 197
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 −14
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 689 −7 764
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 324 261 31 883
  5.1 Valdžiai 198 079 35 616
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 182 −3 733
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 175 532 308
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 707 −758
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 780 −1 170
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 780 −1 170
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 052 −624
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 308 875 9 099

Kontaktai žiniasklaidai