Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. září 2017

19. září 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. září 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 259,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

14. září 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

85 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 284,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 1 142 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 35,6 mld. EUR na 198,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,5 mld. EUR na 123,4 mld. EUR. Ve středu 13. září 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 4,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 649 mld. EUR (oproti 635,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14 mld. EUR na 2 200 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 15. září 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

230,0 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,6 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

111,2 mld. EUR

+2,1 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 731,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-2,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,2 mld. EUR na 1 238,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 078 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 937 984
  2.1 Pohledávky za MMF 74 523 −23
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 415 1 007
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 039 −2 697
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 640 1 518
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 640 1 518
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 772 476 −357
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 986 −324
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 382 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 109 −33
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 522 544
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 484 140 12 396
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 199 978 14 046
  7.2 Ostatní cenné papíry 284 162 −1 650
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 235 309 −3 288
Aktiva celkem 4 308 875 9 099
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 141 969 −735
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 887 971 −12 040
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 238 930 −25 223
  2.2 Vkladová facilita 649 010 13 197
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 −14
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 689 −7 764
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 324 261 31 883
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 198 079 35 616
  5.2 Ostatní závazky 126 182 −3 733
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 175 532 308
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 707 −758
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 780 −1 170
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 780 −1 170
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 224 052 −624
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 308 875 9 099

Kontakty pro média