Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. september 2017

19. september 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. september 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 259,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

14. september 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 85 mio.

USD 35 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,6 mia. euro til 284,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 1.142 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 35,6 mia. euro til 198,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,5 mia. euro til 123,4 mia. euro. Onsdag den 13. september 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 4,3 mia. euro, og en ny på 4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 649 mia. euro (mod 635,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14 mia. euro til 2.200 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 15. september 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,2 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,8 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

230,0 mia. euro

+1,5 mia. euro

-0,5 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,6 mia. euro

+0,0 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

111,2 mia. euro

+2,1 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.731,0 mia. euro

+13,0 mia. euro

-2,0 mia. euro

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,2 mia. euro til 1.238,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.078 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.937 984
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.523 −23
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.415 1.007
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.039 −2.697
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.640 1.518
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.640 1.518
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 772.476 −357
  5.1 Primære markedsoperationer 3.986 −324
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.382 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 109 −33
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.522 544
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.484.140 12.396
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.199.978 14.046
  7.2 Andre værdipapirer 284.162 −1.650
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 235.309 −3.288
Aktiver i alt 4.308.875 9.099
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.141.969 −735
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.887.971 −12.040
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.238.930 −25.223
  2.2 Indlånsfacilitet 649.010 13.197
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 −14
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.689 −7.764
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 324.261 31.883
  5.1 Offentlig forvaltning og service 198.079 35.616
  5.2 Andre forpligtelser 126.182 −3.733
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 175.532 308
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.707 −758
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.780 −1.170
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.780 −1.170
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 224.052 −624
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.308.875 9.099

Medie- og pressehenvendelser