Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 15. septembrī

2017. gada 19. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 15. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 259.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 14. septembris

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

85 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 284.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 1 142 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 35.6 mljrd. euro (līdz 198.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.5 mljrd. euro (līdz 123.4 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 13. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 4.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 649 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 635.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14 mljrd. euro (līdz 2 200 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 15. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.8 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

230.0 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

–0.5 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.6 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

111.2 mljrd. euro

+2.1 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 731.0 mljrd. euro

+13.0 mljrd. euro

–2.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.2 mljrd. euro (līdz 1 238.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 078 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302 937 984
  2.1 SVF debitoru parādi 74 523 −23
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 415 1 007
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 039 −2 697
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 640 1 518
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 640 1 518
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 772 476 −357
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 986 −324
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 382 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 109 −33
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61 522 544
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 484 140 12 396
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 199 978 14 046
  7.2 Pārējie vērtspapīri 284 162 −1 650
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 235 309 −3 288
Kopā aktīvi 4 308 875 9 099
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 141 969 −735
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 887 971 −12 040
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 238 930 −25 223
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 649 010 13 197
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 −14
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6 689 −7 764
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 324 261 31 883
  5.1 Saistības pret valdību 198 079 35 616
  5.2 Pārējās saistības 126 182 −3 733
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 175 532 308
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 707 −758
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 780 −1 170
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 780 −1 170
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 224 052 −624
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 308 875 9 099

Kontaktinformācija presei